Konstkonsulent

Från 2015 finns två nya huvudmän för Region Västerbottens konstkonsulentverksamhet: Konstfrämjandet Västerbotten och Museum Anna Nordlander. Tillsammans arbetar vi med uppdraget att främja, stärka och utveckla konstområdet i Västerbotten. Verksamheterna riktas mot yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, barn och unga samt allmänheten.

Konstkonsulenterna i Västerbotten bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete för att stärka samtidskonsten i länet. Verksamhetens huvudmål är att skapa bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer, främja barn- och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst samt bredda allmänhetens kunskap och intresse för bild- och formområdet.

I konstkonsulenternas uppdrag ingår att öka kontaktytorna mellan allmänheten, uppdragsgivare, konstnärer och länets barn och unga genom att stödja verksamheter och initiera projekt. Att möjliggöra barns och ungas egna skapande är en viktig del i konstkonsulentens verksamhet och därför förs en kontinuerlig dialog med länets övriga kulturkonsulenter kring frågor som rör barn och ungas inflytande och delaktighet. Särskilt viktiga samarbetspartners är föreningsliv, skolor och de av länets utställningsarrangörer som arbetar med barn och unga som målgrupper.

Konstkonsulenterna ingår även i det nationella nätverket Konstkonsulenterna i Sverige som samarbetar kring frågor som berör konstnärernas produktionsvillkor och överlevnad.

I Västerbotten startades konstkonsulentverksamheten 1998. Sedan 2015 fördelas uppdraget mellan de två nya huvudmännen Konstfrämjandet Västerbotten och Museum Anna Nordlander. Verksamheterna finansieras av Statens kulturråd och Region Västerbotten.