Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

The White House

Hur bidrar museiföremål, samlingar och arkiv till svenskhet? The White House är ett konstprojekt i 5 delar som undersöker det västerbottniska kulturarvet med särskild fokus på vithetsnormer.
Medverkande konstnärer Konsttidning Publikt program Skolprogram
Hur bidrar museiföremål, samlingar och arkiv till svenskhet? The White House är ett konstprojekt i 5 delar som undersöker det västerbottniska kulturarvet med särskild fokus på vithetsnormer.

Vad betyder det att vara svensk med utländsk bakgrund i Västerbottens län idag?

 

Statliga kulturmuseer har ett uppdrag att spegla hela samhällets mångfald. Det är en viktig samhällsinstitution som synliggör, representerar och folkbildar om vår gemensamma historia. Men vems historia återspeglas? Vem gestaltas och syns? Vilka normer, värderingar och föreställningar återskapas i kulturarvet?

 

Forskningen visar att kulturinstitutioner fortfarande cementerar stereotypa föreställningar om människan. Det är ett kvitto på att mångfaldsarbetet inte tar fart, eller helt enkelt prioriteras bort. I den hårresande rapporten Museer och mångfald (2014) talas det om strukturell diskriminering när museer misslyckats med att ”ta till vara på samhällets etniska, kulturella, sociala och socioekonomiska mångfald”. Konstfrämjandet vill därför bidra med ett lärande förändringsarbete som kritiskt utforskar och diskuterar kulturarvet med hjälp av konstnärligt-, normkreativt- och forskningsbaserat arbete genom att skapa en forskningsmiljö på en kulturinstitution – Västerbottens Museum.

 

The White House är ett interdisciplinärt-, communitybased- och konstpedagiskt projekt som ämneskombinerar samtidskonst, kulturarv och normkritik genom att utgå från andra platser, andra historier och andra människor som inte finns representerade i den lokala historieskrivningen om Västerbottens län. Professionella konstnärer kommer att ges i uppdrag att undersöka och konstnärligt gestalta de mekanismer som står bakom postkoloniala föreställningar om människor med utgångspunkt i det västerbottniska kulturarvet. Både med museiföremål från samlingar och arkiv, såväl som levnadsberättelser av/med/för människor som bor och verkar i länet med utländsk bakgrund – ohörda berättelser som beskriver hur svenskhet och nationalism konstrueras.

 

Genom samtidskonstens metoder medvetandegörs komplexa yttringar av nationalism – medvetet som omedvetet, i syfte är att skapa motbilder genom nya konstverk av professionella konstnärer som själva har erfarenheter i ämnet. Centralt i projektet är analyserandet av hur museers arkiv används som samhällets ”minnesbanker”. En närmare granskning av vad som anses ”värt” att bevaras för eftervärlden, är en annan fokus.

 

Tillsammans med en samtida konstutställning, ett publikt- och pedagogiskt program, ett seminarium, en tidningsbilaga och en berättarföreställning, kommunicerar och konstbildar projektet de kulturella innebörderna av ett homogent samhälle som präglas av antidemokratiska strukturer, handlingar och tankesätt såsom rasism, islamofobi, antisemitism, homofobi, funkofobi och antifeminism.

 

Syftet är att få syn på hur svenskheten konstrueras och representeras i kulturarvet för att bryta med normativa och främlingsfientliga strukturer som ras åtskiljer människor. Ett annat syfte är att ge plats åt nya och ohörda berättelser utanför den bärande normen med utgångspunkt i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Titeln The White House refererar till vita koloniala hus som skapats av den vita, västerländska, heterosexuella kristna cis-mannen som norm samt vikten av att verka för demokratisering och maktutjämning av kulturarvet. Därav särskild fokus på vithetsnormer inom projektet.

 

Målet med projektet är att öppna upp ett samtal om varför mångfald behövs på svenska museet. Därför är det viktigt att bredda kulturarvet med fler röster, interkulturell dialog och pluralistiska gemenskaper inom en konstnärlig kontext som stimulerar reflexivt tänkande om hur svenskheten görs. På samma sätt öka förståelse för innanförskapet och ta fram nya metoder och samverkansmodeller i ett museologiskt sammanhang som stödjer och utvecklar ett mångfaldsarbete inom en kulturarvsinstitution. Projektets kommer också att bidra med nytt arkivmaterial som arkiveras på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

The White House äger rum på olika platser i länet men med Umeå som bas, vilket möjliggör bra spridning av projektet till olika målgrupper.

 

Alla människor har rätt till ett kulturarv!

 

Projektperiod
1 maj 2015–30 juni 2016

 

Kontaktperson
Camilla Påhlsson, projektledare/initiativtagare The White House

 

Huvudman för projektet
Konstfrämjandet i Västerbotten

 

Huvudfinansiär
Postkodlotteriets Kulturstiftelse

 

Huvudpartner
Västerbottens museum

 

Samarbetspartners
Folkrörelsernas Konstfrämjande, lokalt föreningsliv, lokala arbetsplatser m fl.

 

Foto
Verket ”The New World” (2008) av konstnären Cecilia Germain, vill pröva att materialisera en fiktion, en omvänd kolonialisering där den Afrikanska kontinenten koloniserar Europa. Vad händer med landmassor vi känner igen, när de får nya namn, ny gränsdragningar och tillskrivs egenskaper av att vara nya platser; nytt land, historielöst, redo att bemästras, redo att kränkas. Verket talar också om porösa och föränderliga kvaliteer i det vi människor konstruerar, kartan är målad i obeständiga, långsamt försvinnande pigment gjorda av kaffe, the och kakao, alla substanser producerade i olika afrikanska länder.