Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Making communities: life after the revolution

Vad och hur kan vi berätta om queera och feministiska identiteter, villkor och liv idag? I samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival och Lesbisk makt bjuder vi in till en helg med film, panelsamtal och middag. Save the date, 25:e-26:e november!

 

(English version below)
Vad och hur kan vi berätta om queera och feministiska identiteter, villkor och liv idag? Genom kollektiva arbetsprocesser förhandlar de inbjudna filmerna om queera och feministiska rum och deras historia. Detta i nära dialog med såväl historiska inspiratörer som nutida medskapare. Med medvetna estetiska metoder undersöker de hur formen och gestaltningen i sig kan tala om politik och en intersektionell feministisk agenda. Programmet är curerat av Konstfrämjandet Västerbotten och Lesbisk Makt.

 
LÖRDAG 25:E NOVEMBER
12:00-18:00
Filmvisning på Konstfrämjandet Västerbotten
”Femø Women’s Camp” Kajsa Dahlberg
(Gratis)
18:00-21:00
Middag med Lesbisk makt
(Gratis)

 
SÖNDAG 26:E NOVEMBER
14:00
Filmvisning på Folkets bio
Förfilm: ”It Takes a Million Years to be a Woman” Sisters of Jam
”Sisters!” Petra Bauer and Southhall Black Sisters
(70 kr)
Panelsamtal med Evelina Liliequist, Lesbisk Odyssé och Anna Linder
16:00
Fika! Väven
Gratis

Om programmet:

 
Femø Women’s Camp
Film och kontrakt
Kajsa Dahlberg 2008-2010
15 minuter (loopad)
Språk: film, inget talat språk. Kontrakt, engelska
Tid: Lördag 25:e nov, 12.00-18.00
Plats: Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33
Evenemanget är gratis

 
Varje sommar förvandlas den danska ön Femø till ett av världens äldsta fortfarande existerande kvinnoläger. Femø kvinnoläger var en startpunkt för den skandinaviska feministiska och lesbiska rörelse som startade omkring 50 år sedan. Än idag drivs och upprätthålls det av aktivister.

 
Presenterad som en loop, skildrar Femø Women’s Camp: Film och kontrakt, den sista veckan av sommaren och processen med att ta ned lägret. Vid sidan av skapandet av videon hölls förhandlingar med de involverade i lägret. Förhandlingarna resulterade i ett kontrakt som fungerar som både ett slags manuskript för filmen och en överenskommelse mellan de som deltog.

 
Middag med Lesbisk Frukost
Tid: Lördag 25:e nov, 18.00-21.00
Plats: Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33
Föranmälan till: umea@lesbiskmakt.nu
Evenemanget är gratis

 
Efter dagens filmvisning bjuder vi in till middag med Lesbisk Frukost. Kom och ät och gör gemenskap! Maten som serveras kommer att vara vegansk.

 
Lesbisk Frukost finns för att synliggöra och peppa lesbiskheten genom att vara en lesbisk mötesplats. Du behöver inte se dig själv varken som lesbisk eller som kvinna för att komma – huvudsaken är att du trivs med det lesbiska hänget!

 

It Takes a Million Years to be a Woman
Sisters of Jam 2015
36 min
Språk: engelska, svenska undertexter
Tid: Söndag 26:e nov 14:00
Plats: Folkets Bio
Pris: 70 kr

 
1978 grundade den feministiska författaren Kate Millett en konstnärskoloni för kvinnor i Poughkeepsie, USA, vilken var i drift fram till början av det nya milleniumet. Millett Farm, även kallad The Farm (Farmen), utvecklades ur den radikala feminismen, gayrörelsen och den avantgardistiska konsten. Kolonin grundades ur övertygelsen att ett genusspecifikt sammanhang kunde erbjuda en miljö där konstnärer skulle kunna arbeta obehindrat av socialt stigma.

 
2010 bjöd Millet in S.O.Y. att bo med henne på farmen. Det blev startskottet för deras porträtt av detta unika sammanhang. När de anlände var farmen inte längre aktiv. De möttes av en åldrad pionjär, fortfarande radikal men även bitter och frustrerad. Begränsad av ålderdom och utan kollektivet kunde hennes visioner inte nå lika långt längre.

 
Den här filmen behandlar bl.a. ämnen som historieskrivning, ålderdom, kontinuitet, kollektivet som konstnärlig och politisk strategi och vikten av att föra en dialog över generationer.

 
Sisters!
Petra Bauer och Southhall Black Sisters 2011
72 min
Språk: engelska, inga undertexter
Tid: Söndag 26:e nov 14:00
Plats: Folkets Bio
Pris: 70 kr

 

Sisters! är ett samarbete mellan Petra Bauer och Southall Black Sisters – den radikala, banbrytande Londonbaserade feministiska organisationen, som sedan 1979 engagerat sig i svarta kvinnors sociala och politiska förhållanden.

 

Sisters! är inte en film om Southall Black Sisters, utan ett utbyte mellan Bauer och organisationens medlemmar. Genom att dokumentera under en vecka av organisationens arbete använder filmen Southall Black Sisters dagliga verksamhet som en språngbräda för en visuell diskussion om feminism, politik och estetik i dagens samhälle.

 
Filmen tar avstamp i frågor som ställdes under 1970-talets kvinnorörelse (särskilt de som utforskades av feministiska filmkollektiv på den tiden); men har sitt fokus på feministiska frågor som är viktiga för svarta kvinnor idag, enligt Southall Black Sisters.

 
(Evenemangsfotot: Save SBS demo 1988)

 

Panelsamtal
Tid: Söndag 26:e nov 16:00
Plats: Fika! Väven

 
Om synliggörande av queer historia.
På vilket sätt kan gestaltning och visuell kommunikation vara politiska verktyg i synliggörandet av queer historia? Med vilka ord, av vem och för vilka återberättas historien.

 

Medverkande: Evelina Liliequist, Lesbisk Odysse, Anna Linder

 

Evelina Liliequist – doktorand vid Umeå universitet som forskar om betydelsen av digitala medier för hbtq-personer i norra Sverige. En av två gästredaktörer för tidskriften Lambda Nordica med tema »Queer in the nordic countryside«.

 

Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé är ett projekt som synliggör och utforskar lesbisk historia och nutid i Norrland. Projektet drivs av Elfrida Bergman och Sara Lindquist genom Lesbisk Makt.

 

Anna Linder är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Under åren 2013-2017 var hon konstnärlig forskare vid Akademin Valand i Göteborg med projektet Queera rörliga bilder. Under 2016 initierade Linder The Swedish Archive for Queer Moving Images som en del av hennes forskning och synliggörande av queer historia.

 

ENGLISH VERSION:

 
Femø Women’s Camp
Film and contract
Kajsa Dahlberg 2008-2010
15 minutes (looped)
Language: film, no spoken language. Contract, english
Time: Saturday 25 november 12.00-18.00
Place: Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33
The event is free of admission

 

Every summer the island of Femø in Denmark is transformed into a camp, the oldest still existing women’s camp in the world. Femø Women’s camp was the departure point for the scandinavian feminist and lesbian movement when it first started almost 50 years ago and it is still run and maintained by activists.

 

Presented as a loop, Femø Women’s Camp: Film and Agreement depicts the last week of summer and the process of packing down the camp. Alongside the production of the video, negotiations were made with those involved. The negotiations resulted in a contract that function as a sort of manuscripts for the film as well as an agreement between those who participated.

 

Dinner with Lesbisk Frukost
Time: Saturday 25 november 18.00-21.00
Place: Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33
Sign up: umea@lesbiskmakt.nu
The event is free of admission
After the screening we invite you to dinner with Lesbisk Frukost. Welcome to dine and join the solidarity.

 

Lesbisk Frukost is a place to visualize and encourage lesbian culture and history. You do not need to see yourself either as a lesbian or as a woman to come – the main thing is that you are enjoying the lesbian context.

 

It Takes a Million Years to be a Woman
Sisters of Jam 2015
36 min
Language: english, swedish subtitles
Time: Sunday 26 november 14:00
Place: Folkets Bio

 

In 1978, feminist author, Kate Millett founded Kate Millett Farm – an art colony for women – in Poughkeepsie USA that remained in operation until the beginning of the new millennium. Millett Farm, also referred to as The Farm, evolved from incorporating elements of the radical feminist – gay liberation – and avant-garde movements. The colony was founded out of a belief that a gender-specific community would provide an environment where artists could work unencumbered by social stigma.

 

2010 Millet invited S.O.Y. to stay with her at The Farm. It became the starting point for their cultural portrait of this unique community. When they arrived The Farm was no longer active. They met a aged pioneer, still radical in mind but also bitter and frustrated. Limited due to age and without her community, her visions couldn´t reach as far any more.

 

This film address questions like historiography, ageing, continuity, the community as an artistic and political strategy and the importance of keeping a dialogue over generations.

 

Sisters!
Petra Bauer and Southhall Black Sisters 2011
72 min
Language: english, no subtitles
Time: Sunday 26 november 14:00
Place: Folkets Bio

 

Sisters! is a collaboration between Petra Bauer and the Southall Black Sisters—the radical, pioneering London-based feminist organisation, who since 1979 have politically engaged in the contemporary social and political conditions of black and minority women.

 

Sisters! is not a film about the Southall Black Sisters, but is a two-way project between Bauer and the staff at the organisation. Documenting one week in the life of the organisation, the film takes their daily activities as a springboard for a visual discussion on feminism, politics and aesthetics in today’s society.

 

The film departs from questions posed in the 1970s Women’s Liberation Movement (particularly those explored by feminist film collectives from the time); and consequently focus on important feminist issues for today’s black and minority women, according to Southall Black Sisters.