Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Utställning — The White House

The White House är en samtida utställning som kritiskt utforskar hur föreställningar om människor och svenskhet har formulerats i det västerbottniska kulturarvet. Med utgångspunkt i vithetsnormer belyses olika maktsystem och socialpolitiska frågor som synliggör historielöshet, kamp och tillhörighet genom video, objekt och installationskonst.

Vernissageprogram
Söndag den
 6 mars kl 14-15 på Västerbottens museum

 

11.00 Dörrarna öppnas till utställningen The White House
14.00 Invigning Anders Lidström, styrelseordf. Västerbottens museum
14.05 Invigning Camilla Påhlsson, verksamhetsledare Konstfrämjandet Vbn
14.15 En bra berättelse, en performance med Meira Ahmemulic
14.25 Konstpresentationer av medverkande konstnärer
15.00 Invigning avslutas

 

Konstutställningen visas på Västerbottens museum mellan 6 mars – 29 maj. I samband med utställningen produceras också konsttidningen The White House som lanseras den 1 mars.

 

 

(English below)
Konstutställningen The White House är producerad av Konstfrämjandet Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum och innehåller verk av konstnärerna Cecilia Germain, Meira Ahmemulic, Conny Karlsson Lundgren, Sofia Hultin och Caroline Seung-Hwa Ljuus. Med utgångspunkt i museiföremål, samlingar och arkiv har de skapat nya konstverk som gestaltar majoritetssamhällets undanträngda berättelser och människor som inte får ta plats i vårt kulturarv.

 

Centralt i utställningen är därför att problematisera den lokala och globala historieskrivningen ur nya infallsvinklar men också att främja delaktighet i historieskapandet men framför allt handlar det om kampen om att få syn på sig själv och bli sedd av andra. Vem har egentligen makt över historien?

 

Titeln The White House refererar till hur kulturinstitutioner i Sverige har formats till vita koloniala hus med den vita kristna västerländska heterosexuella mannen som norm. Detta betyder att vissa människor exkluderas ut ur vår gemensamma historia genom diskriminering eller rasifiering vilket innebär ett onödigt osynliggörande för olika grupper men också till en begränsning av historieskrivningen.

 

Idag fyller Konstfrämjandet Västerbotten ett av dessa vita hus – Västerbottens museum – med nya behövda och moraliskt nödvändiga berättelser som bättre speglar samhällets etniska, kulturella och sociala bredd. Genom ett publikt program fördjupas utställningens tematik i mötet med besökare under utställningsperioden.

 

Välkommen in att ta del av idéer, möten och reflektioner kring hur vi ska leva tillsammans. Här ringar samtidskonsten in berättelser om vår historia och samtid som gestaltar nya kritiska perspektiv på vad det betyder att vara människa och att omfamnas av möjligheter, tankar och drömmar.

 

De medverkande konstnärerna
# Cecilia Germain (f. 1974, baserad i Umeå) undersöker ofta etnicitet, maktstrukturer och historieskrivning i sitt konstnärskap. Erfarenheten av att vara rasifierad är många gånger en utgångspunkt i hennes verk som tar sig uttryck med fotografi, installation, performance och objekt.

 

# Caroline Seung-Hwa Ljuus (f. 1978 i Sydkorea, baserad i Umeå) leker med språk, klichéer och stereotypa föreställningar om människan i sitt konstnärskap. Genom performance, text och video undersöker hon vad det innebär att som icke-vit fostras in i vithetsnormen. I en annan del av hennes arbete skriver hon om femininitet som maktmedel.

 

# Meira Ahmemulic (f. 1974, baserad i Göteborg) behandlar språk och migration, släkt och förflyttningar – geografiskt och klassmässigt, i sina senaste verk. Hon arbetar också med konflikter som ryms i staden såsom segregation, rätten att uttrycka sig, individuellt och konstnärligt i det offentliga rummet. Meira Ahmemulic är också författare.

 

# Sofia Hultin (f. 1982, baserad i Stockholm) arbetar med frågor som berör kulturarv och identitet ur ett norm- och historiekritiskt perspektiv. Hen använder sig av olika uttryck såsom video, text och performance för att gestalta sina verk. En annan del av Hultins konstnärskap utgörs av av stadsvandringar som i konstprojektet I´m Every Lesbian.

 

# Conny Karlsson Lundgren, (f. 1974, baserad i Stockholm) fascineras av det efemära, till synes tillfälliga spår och ögonblick som tillsammans bildar större sammanhang. Med film, text, bild och dokument fokuserar han på en ickelinjär associativ historieskrivning som utforskar gränser mellan en social, politisk och privat identitet.

 

 

 

(English)
The White House is a contempory exhibition that critically explores how notion of people and Swednishness have been formulated in the Västerbotten heritage. With a special focus on whiteness, different power systems and social policy issues exposes the lack of history, struggle and affiliation by video, objects and installation art.

 

The art exhibition is produced by Konstfrämjandet Västerbotten in collaboration with Västerbotten museum and contains artworks by the artists Cecilia Germain, Meira Ahmemulic, Conny Karlsson Lundgren, Sofia Hultin and Caroline Seung-Hwa Ljuus. With museum objects, archives and collections as point of departure, new art works ha been produced that depict the majority society’s disregarded stories and people which aren´t allowed to take up space in our cultural heritage.

 

Central to exhibition is to problematize the local and global historiography from new angles but also to promote participation in the making of history but above all, it´s about the struggle to see oneself and be seen by others. Who really has the power of the story?

 

The title The White House refers to how cultural institutions in Sweden have been shaped into white colonial houses with the white Christian Western heterosexual man as norm. This means that some people are excluded out of our common history by discrimination or racialization which means an unnecessary invisibility for different groups but also to the limitation of historiography.

 

Today, Konstfrämjandet Västerbotten is filling one of these white houses – Västerbottens museum – with new, needed and morally necessary stories which reflect the ethnic, cultural and social diversity of society. Through a public program, the theme of the exhibition is developed in the meeting with the visitors during the exhibition period.

 

Welcome to take part of new critical perspectives on what it means to be human and to be embraced by the possibilities, thoughts and dreams.

 

The art exhibition is shown at Västerbottens museum from March 6 to May 29.

 

Participating artists
# Cecilia Germain (b. 1974, based in Umeå) often examines ethnicity, power structures and historiography in her art. The experience of being racialized is frequently the point of departure in her work, which is mainly conveyed through photography, installation, performance and objects.

 

# Caroline Seung-Hwa Ljuus (b. 1978 in South Korea, based in Umeå) plays with language, clichés and stereotypical conceptions of people in her artwork. Using performance, text and video, she examines what it means to be fostered into the white norm as a non-white person. In other work she writes about femininity as a power force.

 

# Meira Ahmemulic (b. 1974, based in Göteborg) discusses language and migration, family and movement – geographically and in terms of social class – in her latest work. She also examines conflicts within cities concerning segregation and the right to speak in public spaces, individually and as an artist. Meira Ahmemulic is also a writer.

 

# Sofia Hultin (b. 1982, based in Stockholm) works with issues concerning cultural heritage and identity from a critical perspective on norms and history. Hultin uses media such as video, text and performance in her art. Hultin’s also creates city tours, as in the art project I’m Every Lesbian.

 

# Conny Karlsson Lundgren (b. 1974, based in Stockholm) is fascinated with the ephemeral, seemingly temporary traces and moments that together form a larger context. Using film, text, images and documents, he focuses on a non-linear associative historiography that examines limits between a social, political and private identity.

 

 

Konstprojektet The White House
The White House är ett 1-årigt konstprojekt som består av fem delar; en samtida konstutställning, ett publikt program, en berättarturné, ett skolprogram och en konsttidning. Tillsammans kommunicerar, konstbildar och pedagogiskt diskuterar projektdelarna, de kulturella innebörderna av ett homogent samhälle som präglas av antidemokratiska strukturer, handlingar och tankesätt såsom rasism, islamofobi, antisemitism, homofobi, funkofobi och antifeminism.

 

Målet är att bredda kulturarvet med fler röster och interkulturell dialog genom olika plattformar som stimulerar till reflexivt tänkande om hur svenskheten görs och representeras. Men också bidra med nytt material till arkiven. The White House äger rum på olika platser i länet men med Umeå som bas.

 

Mer info
Konstprojektet The White House finansieras med stöd av Postkodslotteriets Kulturstiftelse och Folkrörelsernas Konstfrämjande

 

Öppettider Västerbottens museum
Tis- fre 10-17
Ons 10-21
Lör- sön 11-17

 

Grafisk  formgivning
Bastion – Agency Studio Lab.

  • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
  • Söndag den 6 marsKl 14 - 15
  • Fri entré