Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Ljudande Artist Talk i Vita Kuben

Kom, lyssna och delta i samtal om konstnärliga processer och det platsspecifika!


Välkomna till en kväll med den nordnorska konstnären Elin Már Øyen Vister som presenterar sitt konstnärskap och delar ljud och berättelser från ett tidigare samarbete runt Umeälven/Ubmejen jiännuo.
 
Vi får även höra från Projektet Älven samt från renskötaren Jörgen Stenberg, som ger ett samiskt perspektiv på Umeälven.
 
Tillsammans rör vi oss runt konstnärliga processer, biflöden och fågeltjut. Vi rör vid det platsspecifika, vid ett landskaps berättelser. Vi frågar oss på vilka sätt ett konstnärligt arbete kan förhandlas fram ihop med ett land?
 
Fredag 21 April
Kl. 18.00 – 20.30
Vita Kuben, Norrlandsoperan
 
 
Elin Már Øyen Vister (f. 1976) är en norsk konstnär och kompositör baserad i Røst, Nordland/Sápmi. Med en bred ljud- och musikbakgrund – som DJ och producent, med fältinspelningar och radio – arbetar Øyen Vister inom flera konstnärliga discipliner. Øyen Vister är sysselsatt med lyssnande som konstnärlig praktik, som ett sätt att komponera och att känna och uppleva världen, och föredrar att arbeta platsspecifikt. Genom att lyssna på havet, himlen, fåglarna, bergen, byggnaderna och människors muntliga och skrivna berättelser, vill Øyen Vister inkludera både det mänskliga och det icke-mänskliga, det talade och det osagda, i naturkulturerna vi lever i. Øyen Visters arbete bryter med västerländska hegemoniska berättelser som har satt människan i centrum, och fokuserar istället på landskapets medfödda berättelser och kunskap.
 
 
 
Eventet är en del av Konstfrämjandet Västerbottens projektet Älven och presenteras i samarbete med Konstkonsulenterna i Västerbotten samt Vita Kuben.
 
 
Mer info på:
 
www.facebook.com/konstframjandetvasterbotten
 
 
 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨ English below ¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 
* The presentations is mainly held in swedish/norwegian
 
Welcome to an evening with the Norwegian artist Elin Már Øyen Vister, who presents their artistry and shares sounds and stories from a previous collaboration on the Umeälven/Ubmejen jiännuo.
 
We will also hear from the Älven Project and reindeer herder Jörgen Stenberg, who gives a Sami perspective on the Ubmejen jiännuo.
 
Together we share thoughts on artistic processes, passing waters and birdsong. We touch upon the site-specific, on the stories of a landscape. We ask ourselves in which ways an artistic work can be negotiated together with the land?
 
Fredag 21 April
Kl. 18.00 – 20.30
Vita Kuben, Norrlandsoperan
 
 
Elin Már Øyen Vister (b. 1976) is a Norwegian artist and composer based in Røst, Nordland/Sápmi. With a broad audio and music background – as DJ and producer, with field recordings and radio – Øyen Vister works within several artistic disciplines. They are occupied with listening as artistic practice, as a way to compose and to sense and experience the world, and prefer to work site-specific. By listening to the ocean, the sky, birds, mountains, buildings and people´s oral and written stories, Øyen Vister seek to include both the human and the non-human, the spoken and the un-told, in the nature-cultures we live in. Their work break with Western hegemonic narratives that have placed the human being in the centre, and instead focuses on landscape’s innate stories and knowledge.
 
 
This event is part of Konstfrämjandet Västerbottens project Älven/The River, and made in collaboration with Konstkonsulenterna i Västerbotten and Vita Kuben.
 
 
Read more about the event and look for updates on our facebook-page:
 
www.facebook.com/konstframjandetvasterbotten
 
 

  • Vita Kuben, Norrlandsoperan
  • 21/418:00 - 20:30 inkl 15 min paus
  • Gratis